Dárková karta pro Labužníky

Dárková karta pro Labužníky

Vážení zákazníci, přichystali jsem si pro Vás novinku v podobě dárkové karty, kterou můžete zakoupit na našich prodejnách MAKOVEC.

Všeobecné obchodní podmínky použití dárkové karty MAKOVEC a.s.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi držitelem dárkové karty a společností Makovec a.s. se sídlem nám. T.G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov, IČ 469 03 631, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 3736 (dále jen „společnost MAKOVEC“ nebo „MAKOVEC“). Za zákazníka je pro účely těchto obchodních podmínek považována každá osoba, která dárkovou kartu použije k úhradě zboží zakoupeného v obchodech MAKOVEC (dále jen „zákazník“).

1.       Všeobecné

 

1.1               Tyto obchodní podmínky se vztahují na dárkové karty vydané společností MAKOVEC. Dárkovou kartu lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na prodejně MAKOVEC, která dárkovými kartami disponuje, případně bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené společností MAKOVEC v termínu a na účet na faktuře uvedený, pokud nebude se společností MAKOVEC dohodnuto jinak, (v těchto případech bude karta aktivována po připsání fakturované částky na účet MAKOVEC).

1.2          Dárkovou kartu MAKOVEC může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně řeznictví – uzenářství MAKOVEC s výjimkou prodejen 008 Chvalovice – Hatě, 074 TERNO Olomouc, 096 TERNO Zlín. Kredity na dárkové kartě může zákazník zaplatit celou hodnotu nebo libovolnou část hodnoty nákupu, a to i opakovaně až do vyčerpání kreditů na dárkové kartě. Aktuální zůstatek kreditů na dárkové kartě si zákazník může zjistit u obsluhy v kterémkoliv obchodě MAKOVEC.

1.3          Vlastnické právo k dárkové kartě včetně nebezpečí škody na dárkové kartě přechází na zákazníka zaplacením nominální hodnoty karty na prodejně MAKOVEC. Po přechodu nebezpečí škody na věci společnost MAKOVEC neodpovídá za poškození, zničení, ztrátu, krádež, zneužití či jakoukoliv jinou skutečnost v jejímž důsledku se stane dárková karta pro zákazníka neupotřebitelnou. Zákazník nemá právo na náhradu za poškozenou, zničenou, ztracenou, odcizenou, zneužitou či jinak neupotřebitelnou dárkovou kartu.

1.4.         Zákazník je povinen kartu chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením, či jakoukoliv jinou skutečností, která by mohla vést k neupotřebitelnosti karty.

1.5.         Poškození vzniklé v důsledku mechanických sil (ohnutí, přelomení, jiné mechanické poškození čárových kódů na kartě) a působením přírodních sil (extrémní teploty) nejsou vadami dárkové karty za které by společnost MAKOVEC odpovídala.

2.     Platnost, aktivace a placení dárkovou kartou

2.1          Dárkovou kartu je možné zakoupit v nominální hodnotě od 300,- Kč do 5.000,- Kč, když nominální hodnotě karty odpovídá počet kreditů na kartě. Použitím karty k úhradě nákupu dochází k použití kreditů na kartě a k snižování zůstatku kreditů na kartě v poměru 1,- Kč ceny nákupu = 1 kredit na dárkové kartě.

2.2          Kredit na dárkové kartě není úročen.

2.3          Platnost dárkové karty trvá po dobu jednoho roku od data zakoupení, když současně se zakoupením je dárková karta aktivována a lze ji použít k placení nákupů v prodejnách MAKOVEC. Platnost je zapsána na dárkovou kartu v den jejího nákupu. Za doklad o aktivaci dárkové karty slouží účetní doklad vystavený společností MAKOVEC při jejím zakoupení. V případě rozporu mezi datem platnosti zapsaným na dárkové kartě a účetním dokladem vystaveným společností MAKOVEC, je pro určení doby platnosti dárkové karty rozhodné datum jejího zakoupení uvedené na účetním dokladu. V případě nevyužití kreditu ve lhůtě jednoho roku od data zakoupení dárkové karty nevyčerpaný kredit bez náhrady zaniká. Po uplynutí jednoho roku od zakoupení dárkové karty, tak nelze kreditový zůstatek na kartě použít k placení nebo se domáhat vydání jeho ekvivalentní hodnoty v českých korunách.

2.4          Společnost MAKOVEC si vyhrazuje právo dočasně odmítnout provedení platby dárkovou kartou z důvodu technické poruchy.

 

3.       Vrácení

Kreditový zůstatek na kartě nelze za žádných okolností převést zpět na hotovost. V případě reklamace zboží bude příslušná částka odečtená z dárkové karty vrácena zákazníkovi v hotovosti.

4.                   Ochrana osobních údajů

Dárková karta není vázána na zákazníka, který uhradil její nominální hodnotu a je volně přenositelná. V souvislosti se zakoupením a použitím zakoupené dárkové karty nejsou zpracovávány žádné osobní údaje fyzických osob.

5.                       Rozhodné právo

Vztah mezi společností MAKOVEC a zákazníkem v souvislosti s dárkovou kartou se řídí českým právním řádem. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností MAKOVEC a zákazníkem o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (adr.coi.cz).

6.                   Platnost a účinnosti všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2022. Pro vztah mezi zákazníkem a společností MAKOVEC je platné a účinné vždy aktuální znění všeobecných obchodních podmínek zveřejněné na adrese www.makovec.cz v den aktivace dárkové karty.

V Prostějově dne 1.3.2022


Makovec a.s.

Sídlo společnosti: Nám. T. G. Masaryka 201/23, 796 01 Prostějov
IČ: 46903631
DIČ: CZ46903631

Kontakt: karty@makovec.cz